Drobečková navigace

Úvod > Pro návštěvníky > Návštěvní řád

Návštěvní řád

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů a norem, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků FRY Relax Centra a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován. (včetně účastníků kurzů a jiných aktivit)

Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník to, že se řádně seznámil s návštěvním řádem a souhlasí s jeho obsahem.

Článek 1

Vstup do čisté zóny – bazén, sauna, squash, badminton a šatny. Čistou zónou se rozumí prostor za takto označeným místem = ČISTÁ ZÓNA – ZDE SE VYZOUVEJTE

Článek 1.1. – Celý areál

 1. Používání celého areálu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou. Vstupem do areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto „Návštěvního řádu“ a dbát pokynů zaměstnanců FRY Relax Centra.
 2. Dětem mladším 10-ti let je přístup do areálu povolen jen s doprovodem dospělé zodpovědné osoby.
 3. Každý návštěvník je povinen zaplatit zálohu od šaten, která je vratná při odchodu z areálu.

Článek 1.2. – Bazén

 1. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru z pružného, přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob. Pro všechny malé děti je povinné oblečení plavečkami s přiléhavou gumičkou nebo plaveckými plenami. Pro bezpečný pohyb v okolí bazénu a ve sprchách doporučujeme vhodnou obuv.
 2. O plném obsazení bazénu rozhoduje vždy osoba odpovědná za provoz bazénu (provozní)
 3. Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu
 • Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
 • Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Osobám zahmyzeným, zjevně opilým nebo pod vlivem jiných návykových látek
 • Zvířatům
 • Osobám, které nerespektují jakýmkoliv způsobem návštěvní řád a nedbají pokynů obsluhy
 1. Do areálu, s výjimkou kojeneckého bazénu, nemají přístup děti do věku tří let.

Článek 1.3 – Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní a ostatních.
 2. Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se umývat mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek.
 3. Předměty nalezené v prostorách bazénu je nálezce povinen odevzdat v recepci.
 4. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení bazénu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 5. Přání a stížnosti, týkajících se provozu nebo zaměstnanců bazénu, mohou uplatnit u provozovatele. Možno použít i schránku přání a stížnosti umístěnou u vstupních dveří.
 6. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory areálu nejpozději 15 minut po ukončení provozní doby.
 7. V celém areálu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel úrazu způsobeného sobě, či ostatním.

Článek 1.4 – Zakázané činnosti v celém areálu

 1. Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
 2. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, rušit klid ostatních návštěvníků
 3. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech, skákat z nich (nebo po nich) a jiných rizikových míst. Vodní atrakce slouží k relaxaci!
 4. Volat o pomoc bez příčiny
 5. Znečišťovat bazénovou vodu a ostatní prostory pliváním, močením, odhazováním odpadků, praním prádla apod.
 6. Konzumovat potraviny v celém objektu, mimo prostory k tomu určené – recepce
 7. Kontumovat pití ve skleněných a jiných rozbitných láhvích
 8. Vstupovat do bazénu se žvýkačkou
 9. Vnášet do bazénu skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků (žiletky, láhve, špendlíky, hořlavé a výbušné látky, nože, zbraně a jiné)
 10. Používat plavecké pomůcky vyvěšené v prostoru bazénu, jsou určené pro výuku ZŠ a MŠ (některé pomůcky si lze po domluvě na recepci zapůjčit za poplatek)
 1. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 2. Neoprávněně používat záchranné předměty první pomoci
 3. Vnášet na bazén míče, tenisové míčky a jiné tvrdé předměty, které by ohrožovaly ostatní návštěvníky.
 4. Vnášet a konzumovat alkoholické nápoje

Článek 1.5 – Vodní atrakce

Návštěvník vodních atrakcí je povinen:

 1. Dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy zaměstnanců bazénu
 2. Zakázáno je věšet se po atrakcích, či jinak do nich zasahovat

Článek 1.6 – Vyloučení z návštěvy bazénu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynu odpovědné osoby za provoz, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, požádá odpovědný pracovník o zakročení Policii ČR.

Objekt je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Článek 1.7 – Úhrada případných škod

V případě, že nedodržením tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS), je návštěvník povinen poskytnout osobní údaje na sepsání protokolu a po vyčíslení škody ji uhradit v plné výši.

Článek 1.8 – Finská sauna

Provoz finské sauny se řídí pravidly, které jsou umístěny v šatně sauny.

Článek 1.9 – Tělocvična

Provoz tělocvičny se řídí pravidly, které jsou umístěny  u vstupu do tělocvičny.

Článek 1.10 – Squash

Provoz squashe se řídí pravidly, které jsou umístěny u vstupu do squashe.

Článek 1.11 – Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny provozní doby a ceníku. Překážky technického charakteru v užívání nejsou důvodem pro poskytnutí slevy u vstupného. Aktuální informace budou uváděny vždy na www.fryrelaxcentrum.cz